artykuł nr 1

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 48 § 1 oraz art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)

I. Wymagane dokumenty

1. Pisemne podanie wraz z załącznikami w sprawie:

- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty

- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

- umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetki za zwłokę

 

II. Przykładowe załączniki do podania

1. Zaświadczenie o dochodach, odcinki renty, emerytury, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako osoby bezrobotnej; zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach.

2. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (f-ry za leki, zaświadczenie lekarskie)
3. Dokumenty potwierdzające klęski żywiołowe np. susza, powódź, huragan; inne zdarzenia losowe np. pożar.
4. Inne na żądanie organu podatkowego, które będą niezbędne w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego np. sporządzenie protokołu przesłuchania strony.

III. Opłaty

Wniesienie podania nie wymaga opłaty.

IV. Termin rozpatrzenia podania

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadznie postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

V. Informacja oraz miejsce złożenia podania

Podanie należy złożyć w Sali Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy - po wcześniejszej konsultacji z osobą odpowiedzialną prowadzącą postępowanie.

Referat Finansowo-Podatkowy (ul. Wiejska 2F, 96-321 Żabia Wola)
Podatki i opłaty lokalne

inspektor Renata Konarska

inspektor Dorota Kornatek

tel. (46) 858 27 18

inspektor Aneta Przybylska (podatek od środków transportowych)

tel. (46) 858 27 28

 

VI. Uwagi

W przypadku braku kompletnej dokumentacji wnioskodawcy, zgodnie z art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Załączniki:
Wzór podania73 KB