artykuł nr 1

Referat Inwestycji

Agnieszka Karkulak
główny specjalista
pokój nr 12,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 14,
tel. (46) 858 27 14

Zadania:
1) prowadzenie procesu realizacji inwestycji gminnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. od fazy ich przygotowania poprzez realizację, odbiór, oraz dokonywanie przeglądów gwarancyjnych,

2) prowadzenie monitoringu i dokumentacji inwestycji i remontów, współpraca z Referatem Finansowym w zakresie rozliczania tych zadań,

3) opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenia spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja),

4) organizowanie przeglądów gwarancyjnych,

5) koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w celu opracowania i aktualizacji dokumentacji z zakresu rozwoju gminy,

6) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji, robót budowlanych, dostaw i usług z nimi związanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

7) współpraca z innymi referatami w sprawach związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów,

8) składanie bieżących informacji Wójtowi Gminy z zakresu realizowanych inwestycji i remontów,

9) przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych sprawozdań, informacji i analiz dotyczących komórki organizacyjnej,

10) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, uczestnictwo w planowaniu, opracowywaniu studiów programowych, budowy, modernizacji i remontów infrastruktury komunalnej

Łukasz Baraniak
inspektor
pokój nr 11,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 39,
tel. (46) 858 27 39

Monika Grzech
podinspektor
pokój nr 11,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 39,
tel. (46) 858 27 39

Karina Kołkowska
inspektor
pokój nr 9,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 40,
tel. (46) 858 27 40

Ewa Koźlik
inspektor
pokój nr 9,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 40,
tel. (46) 858 27 40