artykuł nr 1

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Renata Kosińska

pokój nr 10,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 25,
tel. (46) 858 27 25
r.kosinska@zabiawola.pl
inwestycje@zabiawola.pl


Łukasz Baraniak
podinspektor

pokój nr 11,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 14,
tel. (46) 858 27 14
l.baraniak@zabiawola.pl
inwestycje@zabiawola.pl

Zadania:
• Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji gminnych.
• Uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji postępowań w trybie zamówień publicznych.
• Nadzór nad realizacją inwestycji gminnych: kubaturowych, sanitarnych, drogowych, instalacyjnych.
• Prowadzenie odbiorów inwestycji gminnych.
• Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Budowlane, dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.
• Nadzór nad prowadzeniem budowy, przebudowy, remontów obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy.
• Udział w komisjach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego realizowanych inwestycji.
• Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji zarządcom obiektów budowlanych.
• Współpraca przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych
z Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych jak np. NPPDL, NWOŚiGW, WFOŚiGW, LEMUR i.t.p.
• Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym dotyczących:
    1) prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
    2) przygotowania projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów,
    3) zaliczania do kategorii dróg gminnych,
    4) opiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
    5) przygotowania opinii dotyczącej koordynacji rozkładów jazdy,
    6) prowadzenia okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
    7) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, oddawania w dzierżawę, najem, użyczenie w drodze umowy pasa drogi na cele określone w ustawie,
   8) przygotowania zezwolenia na usytuowanie obiektu budowlanego w drodze,
   9) wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg publicznych i stanowiących własność Gminy,
  10) uzgadnianie projektów zjazdów,
  11) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem obiektów drogowych,
  12) prowadzenie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg:
- w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących konieczność uruchamiania akcji odśnieżania i zwalczania śliskości podjęcie działań w uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji,
- nadzór nad pracą wykonawców świadczących usługi,
- prowadzenie dokumentacji akcji,
- rozliczanie usług świadczonych na poszczególnych rejonach przez wykonawców zgodnie z warunkami umów,
13) Podejmowanie działań i nadzór nad wykonywaniem robót interwencyjnych, zabezpieczających
i związanych z utrzymaniem dróg,
14) Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
15) Prowadzenie zadań zarządcy drogi.
• Przygotowywanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi, nie będącymi taksówkami, na obszarze Gminy.
• Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówką.
• Dokonywanie kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia.
• Prowadzenie spraw związanych z przepisami porządkowymi w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego.
• Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawy Prawo przewozowe m.in. dotyczących:
  1) koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zarobkowym,
  2) określania przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
  3) wydawania przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy.
• Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem dróg.
• Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu, którego masa, naciski osi lub wymiary są większe od dopuszczalnych.
• Prowadzenie spraw związanych z określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
• Prowadzenie spraw z zakresu przebudowy i budowy dróg na terenie gminy.
• Przygotowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych i Prawa budowlanego.
• Nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem obiektów drogowych, proces realizacji i odbiór zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Andrzej Kfoczyński
inspektor

pokój nr 9,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 40,
tel. (46) 858 27 40
a.kfoczynski@zabiawola.pl
inwestycje@zabiawola.pl

Karina Kołkowska
inspektor

pokój nr 9,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 40,
tel. (46) 858 27 40
k.kolkowska@zabiawola.pl
inwestycje@zabiawola.pl

Zadania:

• Realizacja zadań wynikających z Prawa Zamówień Publicznych,
•Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych,
Współudział w realizacji i rozliczaniu zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
• Zaopatrzenie w energię elektryczną terenu Gminy Żabia Wola oraz realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Energetyczne,
• Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem miejsc publicznych i dróg w tym:
- utrzymanie bieżące i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, ustalenia wykonawcy usługi i nadzór na jej realizacją,
- budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i prawa energetycznego
- remont i modernizacja oświetlenia ulicznego,
• Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych dotyczących utrzymania pasa drogowego, a w szczególności:
- naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- odbiór pasa drogowego zgodnie z wydanymi zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie zgody na wykonanie budowy, przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń istniejących lub projektowanych w pasie drogi, nie związanych z gospodarka drogową,
- prowadzenie rejestru zezwoleń wydanych w w/w zakresie.
• Przygotowywanie umów i porozumień oraz nadzorowanie ich realizacji.
• Przygotowywanie projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (głównie UE).
• Udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej (okresowej oraz końcowej) projektów współfinansowanych zewnętrznych.
• Nadzór nad trwałością projektów zrealizowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej.
• Kreowanie rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności:
- opracowywanie programów gospodarczych, zadań inwestycyjnych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
- analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
- opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
- angażowanie prywatnego kapitału w inwestycje gminne (partnerstwo – publiczno – prywatne),
- pozyskiwanie środków  pozabudżetowych – przygotowywanie wniosków,
- przygotowanie wniosków aplikacyjnych,

• Symulacje finansowe projektów z funduszy krajowych, wojewódzkich, przedakcesyjnych i strukturalnych.
• Udzielanie  informacji o możliwości wykorzystania środków z Unii Europejskiej:
- dofinansowania inwestycji  gminnych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz gospodarstwach rozpoczynających działalność agroturystyczną,
- informowania o możliwości uzyskania pomocy finansowej dla mieszkańców gminy realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska i przeprowadzających konieczne zmiany w gospodarstwach rolnych.