artykuł nr 1

Audytor wewnętrzny

Damian Pająk
pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00, (46) 858 27 33

  • opracowanie procedury audytu wewnętrznego,
  • przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu,
  • przeprowadzanie audytu wewnętrznego,
  • prowadzenie dokumentacji zadań audytowych i pozostałej dokumentacji, dokonywanie oceny efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  • dokonywanie oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
  • sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego,
  • czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie organizacji i funkcjonowania jednostki,
  • przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień, monitorowanie realizacji zaleceń,
  • przechowywanie, zabezpieczanie oraz archiwizowanie dokumentacji dot. zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu, przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz przekazywanie informacji o pracy i wynikach tego audytu w sposób uwzględniający przepisy wykonawcze dotyczące pracy audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu oraz zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego