artykuł nr 1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Krystyna Grabowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 35
tel. (46) 858 27 35

k.grabowska@zabiawola.pl

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z: ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu  cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, powiązanych z nimi ustaw szczególnych, aktów wykonawczych i umów międzynarodowych, a także w szczególności:

 1. Sporządzanie i aktualizacja aktów stanu cywilnego.
 2. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń.
 3. przyjmowanie oświadczeń, o których mowa w przepisach szczególnych.
 4. Dokonywanie czynności materialno - technicznych, prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach realizowanych na stanowisku.
 5. Wydawanie zezwoleń, o których mowa w ustawach szczególnych.
 6. Prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego i przekazywanie dokumentacji archiwum państwowemu ksiąg stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wydawanie i potwierdzanie kopii dokumentów na żądanie podmiotów uprawnionych.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie spraw, związanych z przyznaniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 9. Współpraca z organami administracji publicznej, w tym sądami na terenie kraju oraz z placówkami dyplomatycznymi na terenie kraju i za granicą, w zakresie spraw prowadzonych przez urząd stanu cywilnego.
 10. Prowadzenie i przekazywanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw związanych z realizowanymi zadaniami, w tym bieżącymi z zakresu administracji rządowej.
 11. Aktualizacja rejestru Pesel w związku z prowadzeniem i zmianami dokonywanymi w aktach stanu cywilnego.
 12. Zameldowanie dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia oraz wymeldowanie osoby w związku z rejestracją zgonu.
 13. Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
 14. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania, wymiany i unieważniania dowodu osobistego.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących nadania numeru Pesel w związku z ubieganiem się o wydanie dowodu osobistego.
 17. Udostępnianie danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 18. Przekazywanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych.