artykuł nr 1

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Maria Kłosiewicz
podinspektor

pok. nr 3,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 31,
tel. (46) 858 27 31
m.klosiewicz@zabiawola.pl

Zadania:
1. Przeprowadzanie postępowań w sprawach o zamówienia publiczne na wykonawstwo prac projektowych i robót budowlanych.
2. Nadzór i koordynacja realizacji procesów udzielania zamówień publicznych dla całego Urzędu.
3. Współpraca z zewnętrznym zleceniobiorcą realizującym zadania z zakresu obsługi zamówień publicznych.
4. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i kontrola ich wykonania.
6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
7. Udzielanie merytorycznego wsparcia innym komórkom organizacyjnym w zakresie realizacji zamówień publicznych.
8. Obsługa merytoryczna w zakresie funduszu sołeckiego, w tym:
1) przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami,
2) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego,
3) realizacja zaplanowanych wydatków, przygotowanie dokumentów