artykuł nr 1

Referat Rozwoju i Gospodarki

Elena Niedźwiecka
Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki

pokój nr 16,

tel. (46) 858 27 00, wewn. 38
tel. (46) 858 27 38,
e.niedzwiecka@zabiawola.pl

Agnieszka Karkulak
główny specjalista

pokój nr 15,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 39,
tel. (46) 858 27 39
a.karkulak@zabiawola.pl

Zadania:
1) prowadzenie procesu realizacji inwestycji gminnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. od fazy ich przygotowania poprzez realizację, odbiór, oraz dokonywanie
przeglądów gwarancyjnych,
2) prowadzenie monitoringu i dokumentacji inwestycji i remontów, współpraca z Referatem Finansowym w zakresie rozliczania tych zadań,
3) opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenia spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja),
4) organizowanie przeglądów gwarancyjnych,
5) koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w celu opracowania i aktualizacji dokumentacji z zakresu rozwoju gminy,
6) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji, robót budowlanych, dostaw i usług z nimi związanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
7) współpraca z innymi referatami w sprawach związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów,
8) składanie bieżących informacji Wójtowi Gminy z zakresu realizowanych inwestycji i remontów,
9) przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych sprawozdań, informacji i analiz dotyczących komórki organizacyjnej,
10) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, uczestnictwo w planowaniu, opracowywaniu studiów programowych, budowy, modernizacji i remontów infrastruktury komunalnej,

Ewelina Gil
pomoc administracyjna

pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 26
tel. (46) 858 27 26
e.gil@zabiawola.pl

Zadania:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, a w szczególności:
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień oraz prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących realizacji obowiązków wynikających z ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, kontrola poprawności złożonych deklaracji, kontrola nieruchomości,
 • wyszukiwanie nieruchomości dla których nie złożono deklaracji,
 • kontrola właścicieli lub zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania i czystości i porządku oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi na nieruchomości,
 • stała aktualizacja bazy danych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Żabia Wola,
 • nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy; 
 • współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym,
 • współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne,
 • rozliczanie miesięczne firmy odbierającej odpady komunalne,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, udostępnianie na stronach internetowych informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 • Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 • Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
   

Małgorzata Reszka
inspektor

pokój nr 15,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 36
tel. (46) 858 27 36
m.reszka@zabiawola.pl

Zadania:

 • Koordynacja remontów prowadzonych przez gminne jednostki organizacyjne,
 • Sprawowanie zarządu nad budynkami, budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej stanowiącymi własność Gminy,
 • Wykonywanie zadań dotyczących utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy,
 • Koordynowanie zajęć zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wykonujących nieodpłatnie pracę społecznie użyteczną na terenie Gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekami na terenie Gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych z podłączeniem się właścicieli budynków do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy,
 • Opracowywanie programów oraz listy przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska wynikających z polityki ekologicznej państwa,
 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie, wykorzystanie i unieszkodliwianie lub likwidację odpadów komunalnych, postępowanie z odpadami innymi niż niebezpieczne oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie postępowania administracyjnego o naruszenie przepisów ustawy o odpadach lub o nie  przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu,
 • Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz których wykorzystanie zostało zakończone.
 • Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków komunalnych na terenie gminy, a także wynajmu lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych   stanowiących mienie komunalne gminy.
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  wysokości czynszu i dodatków mieszkaniowych.