artykuł nr 1

Referat Ochrony Środowiska

Elena Niedźwiecka
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

pokój nr 16,
tel. (46) 858 27 00, wewn. 38
tel. (46) 858 27 38,

Ewelina Gil
podinspektor

pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 26
tel. (46) 858 27 26


Zadania:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, a w szczególności:
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień oraz prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących realizacji obowiązków wynikających z ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, kontrola poprawności złożonych deklaracji, kontrola nieruchomości,
 • wyszukiwanie nieruchomości dla których nie złożono deklaracji,
 • kontrola właścicieli lub zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania i czystości i porządku oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi na nieruchomości,
 • stała aktualizacja bazy danych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Żabia Wola,
 • nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy; 
 • współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym,
 • współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne,
 • rozliczanie miesięczne firmy odbierającej odpady komunalne,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, udostępnianie na stronach internetowych informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 • Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 • Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Katarzyna Marszałek
inspektor

pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 26
tel. (46) 858 27 26

Zadania:

Prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Adam Pira
inspektor

pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 29
tel. (46) 858 27 29

Zadania:

Wydawanie decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów
Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.