artykuł nr 1

Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy

Elena Niedźwiecka
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy

pokój nr 16,
tel. (46) 858 27 00, wewn. 38
tel. (46) 858 27 38,

Agnieszka Karkulak
główny specjalista

pokój nr 15,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 39,
tel. (46) 858 27 39
Zadania:
1) prowadzenie procesu realizacji inwestycji gminnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. od fazy ich przygotowania poprzez realizację, odbiór, oraz dokonywanie
przeglądów gwarancyjnych,
2) prowadzenie monitoringu i dokumentacji inwestycji i remontów, współpraca z Referatem Finansowym w zakresie rozliczania tych zadań,
3) opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenia spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja),
4) organizowanie przeglądów gwarancyjnych,
5) koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w celu opracowania i aktualizacji dokumentacji z zakresu rozwoju gminy,
6) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji, robót budowlanych, dostaw i usług z nimi związanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
7) współpraca z innymi referatami w sprawach związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów,
8) składanie bieżących informacji Wójtowi Gminy z zakresu realizowanych inwestycji i remontów,
9) przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych sprawozdań, informacji i analiz dotyczących komórki organizacyjnej,
10) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, uczestnictwo w planowaniu, opracowywaniu studiów programowych, budowy, modernizacji i remontów infrastruktury komunalnej,

Ewelina Gil
referent

pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 26
tel. (46) 858 27 26
Zadania:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, a w szczególności:
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień oraz prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących realizacji obowiązków wynikających z ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, kontrola poprawności złożonych deklaracji, kontrola nieruchomości,
 • wyszukiwanie nieruchomości dla których nie złożono deklaracji,
 • kontrola właścicieli lub zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania i czystości i porządku oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi na nieruchomości,
 • stała aktualizacja bazy danych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Żabia Wola,
 • nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy; 
 • współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym,
 • współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne,
 • rozliczanie miesięczne firmy odbierającej odpady komunalne,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, udostępnianie na stronach internetowych informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 • Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 • Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Katarzyna Marszałek
inspektor

pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 26
tel. (46) 858 27 26

Adam Pira
inspektor

pokój nr 13,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 29
tel. (46) 858 27 29
Zadania:
Wydawanie decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów
Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.