artykuł nr 1

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Krystyna Janiszewska

pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 33
tel. (46) 858 27 33

 

Kancelaria, sekretariat Wójta

Magdalena Tkaczyk
Stanowisko ds. kancelaryjnych

pokój nr 3,
tel. (46) 858 27 00
urzad@zabiawola.pl

Anna Chmiel
inspektor

Sala Obsługi
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 42
tel. (46) 858 27 42

Joanna Chruścińska
pomoc administracyjna

Sala Obsługi
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 31
tel. (46) 858 27 31

Lech Małkiewicz
pomoc administracyjna

pokój nr 7,
tel. (46) 858 27 00 nr. wewnętrzny: 46
tel. (46) 858 27 33

Karolina Ryjak
inspektor
pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 23
tel. (46) 858 27 23

Iwona Sadowska
podinspektor

pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 33
tel. (46) 858 27 33

Janusz Stankiewicz
podinspektor

pokój nr 7,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 46
tel. (46) 858 27 40

Joanna Wysokińska
inspektor

pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 47
tel. (46) 858 27 47

Referat Organizacyjny realizuje zadania z zakresu:

1. Spraw organizacyjnych, w tym.

1) prowadzenie kancelarii urzędu i sekretariatu Wójta,
2) prowadzenie archiwum zakładowego,
3) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
4) organizowanie narad sołtysów i zebrań wiejskich w sołectwach, w celu wyboru organów sołectwa,
5) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych i referendów,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
7) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

2. Obsługi Rady Gminy:
1) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy,
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
3) sporządzanie protokołów sesji i komisji Rady,
4) zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady,
5) prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru wniosków i interpelacji radnych,
6) przekazywanie wniosków z posiedzeń Komisji do adresata,
7) organizowanie udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.,
8) zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń.

3. Promocji Gminy:
1) koordynacja działań promocyjnych na terenie Gminy,
2) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz (foldery, mapy, katalogi),
3) opracowywanie i wysyłka komunikatów za pomocą systemu dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami,
4) administrowanie i aktualizacja:
a) oficjalnego fanpage Gminy Żabia Wola (Facebook),
b) kanału Gminy Żabia Wola na YouTube.
5) organizowanie współpracy Gminy z samorządami partnerskimi i z zagranicą.

4. Ewidencji działalności gospodarczej:
1) wspieranie przedsiębiorców w zakresie rejestracji działalności gospodarczej lub zmian w CEIDG,
2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) monitorowanie opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie stosownych zaświadczeń,

5. Ochrony zdrowia:
1) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zachorowania i podejrzenia o zachorowaniu na choroby zakaźne,
2) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy.
3) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

6. Współpracy z jednostkami PSP i OSP oraz zarządem gminnym OSP:
1) nadzorowanie wykorzystania funduszy przeznaczonych na utrzymanie OSP,
2) prowadzenie spraw dotyczących działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gminie,

7. Rolnictwa:
1) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
2) Przyjmowania wniosków o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych oraz uczestniczenia w zespołach dokonujących szacowania szkód.
3) Współdziałania z właściwymi organami z zakresu rolnictwa w ramach kompetencji ustalonych dla samorządu gminnego.

8. Bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego:
1) Prowadzenie spraw w zakresie zadań gminy w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2) Realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach oraz współdziałanie z organami wojskowymi.
3) Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
4) Prowadzenie spraw wynikających z ustaw o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym.
5) Wykonywanie zadań dotyczących obrony cywilnej.

9. Realizacja zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OIN):
1) Organizacja ochrony informacji niejawnych zgodnie zobowiązującymi przepisami a w tym opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych.
2) Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.
3) Prowadzenie wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
4) Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
5) Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

10. Realizacja zadań z zakresu informatyzacji:
1) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzeń wykonawczych.
3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i rozporządzeń wykonawczych.
4) Realizacja zadań związanych z rozwojem e-urzędu.
5) Opracowywanie i aktualizacja e-usług, przy współpracy i zgodnie z wytycznymi merytorycznych komórek organizacyjnych.
6) Koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu Gminy Żabia Wola.
7) Koordynacja działań związanych z obsługą informatyczną wspierającą akcje wyborcze w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych.
8) Monitorowanie stanu wdrożenia i wykorzystania systemów EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), Systemów Dziedzinowych przez pracowników Urzędu.
9) Nadzór nad zawartością formalną treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
10) Wykonywanie zadań administratora i redaktora BlP.
11) Administrowanie i aktualizacja strony internetowej Gminy Żabia Wola (www.zabiawola.pl), w tym przygotowywanie materiałów graficznych.
12) Udział w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ochrony danych osobowych.
13) Nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Urzędu, w tym nadzór nad zgodnością funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji z Krajowymi Ramami lnteroperacyjności.
14) Monitorowanie systemu zabezpieczeń oraz zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.
15) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych oraz zapewnienie sprawności technicznej urządzeń systemu telekomunikacyjnego.
16) Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania.
17) Realizacja zadań w zakresie utrzymania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
18) Realizacja zadań w zakresie utrzymania sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego i klienckiego.
19) Realizacja prac związanych z planowaniem rozwoju systemów teleinformatycznych stosowanych w Urzędzie Gminy Żabia Wola.
20) Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu oraz Lokalnego Administratora Ról w zakresie Systemów Rejestrów Państwowych.
21) Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu na potrzeby Urzędu.
22) Wsparcie techniczne Pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.