artykuł nr 1

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Ewelina Radkiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 37
tel. (46) 858 27 37
e.radkiewicz@zabiawola.pl

Kancelaria, sekretariat Wójta
Anna Trójkowska
podinspektor

pokój nr 3,
tel. (46) 858 27 00
urzad@zabiawola.pl

Karolina Ryjak
inspektor
pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 23
tel. (46) 858 27 23
k.ryjak@zabiawola.pl

Michał Wojciul
informatyk

pokój nr 7,
tel. (46) 858 27 00 nr. wewnętrzny: 41
tel. (46) 858 27 41
m.wojciul@zabiawola.pl

Paulina Potkańska
inspektor

pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 33
tel. (46) 858 27 33
p.potkanska@zabiawola.pl

Krystyna Janiszewska
inspektor

pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 33
tel. (46) 858 27 33
k.janiszewska@zabiawola.pl

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny realizuje zadania z zakresu:

1. Spraw organizacyjnych, w tym.

1) prowadzenie kancelarii urzędu i sekretariatu Wójta,
2) prowadzenie archiwum zakładowego,
3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem ochrony danych osobowych,
4) organizowanie narad sołtysów i zebrań wiejskich w sołectwach, w celu wyboru organów sołectwa,
5) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych i referendów,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
7) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

2. Obsługi Rady Gminy:
1) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy,
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
3) sporządzanie protokołów sesji i komisji Rady,
4) prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru wniosków i interpelacji radnych,
5) zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń,

3. Informatyzacji:
1) administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Gminy Żabia Wola oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące jej utrzymanie,
2) zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych oraz zapewnienie sprawności technicznej urządzeń systemu telekomunikacyjnego,
3) ewidencjonowanie  sprzętu komputerowego i zakupionych programów komputerowych
4) wykonywanie zadań administratora BIP,
5) realizacja zadań związanych z rozwojem e-urzędu,
6) koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu Gminy Żabia Wola,
7) monitorowanie stanu wdrożenia i wykorzystania systemów komputerowych przez pracowników Urzędu,
8) utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
9) monitorowanie systemu zabezpieczeń oraz zgłaszanie potrzeb w tym zakresie,
10) analiza potrzeb sprzętowych i programowych do usprawnienia systemu informatycznego

4. Promocji Gminy:
1) koordynacja działań promocyjnych na terenie Gminy,
2) administrowanie i aktualizacja:
a. oficjalnego fanpage Gminy Żabia Wola (Facebook),
b. strony internetowej Gminy Żabia Wola (www.zabiawola.pl),
c. kanału Gminy Żabia Wola na YouTube,
3) organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,

5. Ewidencji działalności gospodarczej:
1) wspieranie przedsiębiorców w zakresie rejestracji działalności gospodarczej lub zmian w CEIDG,
2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) monitorowanie opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie stosownych zaświadczeń,

6. Ochrony zdrowia:
1) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zachorowania i podejrzenia o zachorowaniu na choroby zakaźne,
2) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy.
3) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

7. Współpracy z jednostkami PSP i OSP oraz zarządem gminnym OSP:
1) nadzorowanie wykorzystania funduszy przeznaczonych na utrzymanie OSP,
2) prowadzenie spraw dotyczących działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gminie,

8. Rolnictwa:
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.