artykuł nr 1

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Pracownicy mają swoją siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli (wejście od ulicy Wiejskiej 2f)

Elżbieta Jankowska
inspektor
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 30,
tel. (46) 858 27 30
e.jankowska@zabiawola.pl

Agnieszka Dąbrowska
specjalista

tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 30,
tel. (46) 858 27 30
a.dabrowska@zabiawola.pl

Zadania:
1. Przygotowywanie, opracowywanie dokumentów strategicznych zgodnie z wytycznymi programowymi i przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy oraz do uchwalenia przez Radę Gminy niezbędnych dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej.
2. Wyszukiwanie Programów w dostępnych źródłach przekazu i wytycznych programowych w zakresie uzyskania możliwości dofinansowania przedsięwzięć planowanych przez Gminę do realizacji.
3. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków pozabudżetowych, t.j. Unii Europejskiej.
4. Przygotowywanie, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków krajowych, np. WFOŚIGW, NFOŚIGW, NPPDL i innych aktualnie dostępnych w ramach Programów ogłoszonych przez instytucje dofinansowujące.
5. Wypełnianie, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w aktualnie aktywnym programie informatycznym (np. MEWA), kompletowanie wniosków i składanie w instytucji dofinansowującej oraz ich konsultowanie z jednostką dofinansowującą.
6. Zarządzanie Projektem (należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku i Umowie o dofinansowanie realizowane w ramach działania danego priorytetu), które jest procesem gdzie wyróżnia się niżej wymienione podstawowe etapy: identyfikacja projektu, planowanie, sporządzenie wniosku aplikacyjnego, realizacja projektu w tym dbałość o wypełnienie ustaleń umowy o dofinansowanie w zakresie kwalifikowalności wydatków, osiągania wskaźników, promocji projektu, zamknięcie i ocena projektu przez jednostkę współfinansującą, zabezpieczenie trwałości projektu i jego archiwizacja.
7. Sprawozdawczość i monitoring, ewaluacja, kontrola. Monitorowanie na bieżąco przebiegu realizacji Projektu oraz informowanie instytucji dofinansowującej o wszelkich przesłankach, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Dokonywanie pomiaru wartości wskaźników osiąganych w wyniku realizacji projektu. Uczestniczenie i obsługa kontroli Projektu w trakcie realizacji, po zamknięciu procesu inwestycyjnego i końcowym rozliczeniu oraz w okresie jego trwałości,
8. Dostarczania na koniec stycznia każdego roku kalendarzowego do 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości efektu rzeczowego i ekologicznego inwestycji zrealizowanych z pomocą środków z NFOŚIGW.
9. Współpraca z pracownikami zajmującymi się realizacją procesu inwestycyjnego w zakresie uwzględnienia w dokumentacjach projektowych wymaganych określonym Programem dofinansowania danych oraz osiągania wskaźników na etapie realizacji i zamknięcia procesu inwestycyjnego.
10. Bieżącego informowania Instytucji współfinansującej o postępach w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie.
11. Przygotowywanie, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków krajowych i Unii Europejskiej.
12. Zarządzanie projektami współfinansowanymi poprzez identyfikacje projektu, planowanie, realizację, zamknięcie, ocenę i rozliczenie projektu przez jednostkę współfinansującą.
13. Udzielanie informacji o możliwości wykorzystania środków z Unii Europejskiej:
1) dofinansowania inwestycji gminnych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz gospodarstwach rozpoczynających działalność agroturystyczną,
2) informowania o możliwości uzyskania pomocy finansowej dla mieszkańców gminy realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska i przeprowadzających konieczne zmiany w gospodarstwach rolnych.