artykuł nr 1

Stanowisko ds. obywatelskich, obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SO)

Bogusława Murzyn
inspektor

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 24,
tel. (46) 858 27 24
b.murzyn@zabiawola.pl

Zadania:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  a w szczególności prowadzenie ewidencji ludności poprzez:
  - dokonywanie czynności meldunkowych,
  - przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy oraz zgłoszeń powrotu zza granicy,
  - przetwarzanie w elektronicznej bazie ewidencji ludności Gminy Żabia Wola zmian w zakresie obywatelstwa,
  - prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji w sprawach o wymeldowanie (lub zameldowanie) z pobytu stałego bądź czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy,
  - wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych,
  - udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wnioski uprawnionych podmiotów,
  - przesyłanie do MSW wniosków o nadanie nr PESEL,
  - wzajemne przesyłanie danych osobowych pomiędzy organami gmin w związku z dokonywaniem czynności meldunkowych,
  - sporządzanie wykazów statystyk dotyczących mieszkańców Gminy Żabia Wola;
 • Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, a w szczególności:
  - podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydawania decyzji o wpisaniu lub odmowie,
  - wpisywanie do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  - przygotowywanie spisów wyborców oraz udostępnianie ich do wglądu wyborcom.
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu teleinformatycznego związanego z realizacją programu na rzecz rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny),
 • Współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym, Wojskowymi Komendantami Uzupełnień.
 • Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, w szczególności:
  - dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  - opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
  - opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
  - organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  - organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
  - przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  - opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych Zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
  - opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
  - opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,
  - opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
  - planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
 • Wykonywanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności:
  - opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
  - zapewnienie obsługi kancelaryjno biurowej pracy zespołu reagowania kryzysowego,
 • Zastępowanie Kierownika USC w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego