główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 października 2019 r.

Wójt Gminy Żabia Wola

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132 położone w miejscowości Zalesie

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żabia Wola Uchwały Nr 39/X/2019z dnia 26czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132 położone w miejscowości Zalesie.

Szczegółowe położenie obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu, określa załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Nr 39/X/2019  z dnia 26 czerwca 2019r. dostępny na stronie internetowej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski do planu należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że Gmina Żabia Wola przystępuje do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132 położone w miejscowości Zalesie.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia mogą wnosić uwagi i wnioski. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
  2. ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3 (I piętro, pokój 8),
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

Piotr Rybka