Informacja z dnia 19 marca 2018 r.

Żabia Wola, dn.19.03.2018r.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o opracowywaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Żabia Wola na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024” - projekt dostępny jest na stronie http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli.

W nawiązaniu do w/w przepisu informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do 13 kwietnia 2018r., do godziny 16:00, w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola.

W oparciu o art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.