główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Żabia Wola: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz urzędu Gminy Żabia Wola w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Numer ogłoszenia: 339209 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, tel. 046 8578199, faks 046 8578181 , strona internetowa www.zabiawola.pl , www.bip.zabiawola.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz urzędu Gminy Żabia Wola w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz urzędu Gminy Żabia Wola w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Żabia Wola w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym do 50 gr (które stanowią ok. 70 % zamówienia) . Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę lub z przyczyn wynikających z innych przepisów. Zgodnie z art. 47 ust 1 w zw. Z art. 46 ust 2 ustawy z dnia 12.06.2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) są to usługi zastrzeżone dla Poczty Polskiej S.A. Biorąc pod uwagę art. 47 ust. 2 Prawa pocztowego, który stanowi, że nie narusza wyłączności świadczenie usług zastrzeżonych przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wymienionych w ust. 1, w obrocie krajowym lub zagranicznym, o masie nieprzekraczającej granicy wagowej, o której mowa w ust. 4, za pobraną przez operatora opłatą, nie niższą niż dwu i pół-krotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, o którym mowa w art. 51 ust. 4, obowiązującego w danym czasie odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym. Wnioskując z przytoczonego artykułu usługi pocztowe zastrzeżone dla operatora publicznego, jakim jest Poczta Polska S.A. mogą być świadczone również przez inne podmioty, z tym jednak wyjątkiem, że opłaty za analogiczne usługi nie mogą być niższe niż dwu i pół-krotność opłaty jaką pobiera operator publiczny. Należy zatem przyjąć, że w odniesieniu do przesyłek o granicy wagowej do 50 gram żaden inny podmiot funkcjonujący na rynku polskim nie może zaproponować stawek niższych niż te, które zostały określone w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego. Takie usytuowanie Poczty Polskiej S.A. na rynku oznacza, że nawet w sytuacji zorganizowanego przetargu w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przy założeniu, że jedynym kryterium jest cena, żaden inny operator usług pocztowych w odniesieniu do przesyłek nie przekraczających 50 gram nie jest w stanie konkurować z Pocztą Polską S.A. Stanowi to potwierdzenie tezy, iż Poczta Polska S.A. posiada monopol prawny, wynikający jednocześnie z art. 47 ust 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe, na świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych w rozumieniu prawa pocztowego, co jednocześnie stanowi spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy prawo zamówień publicznych. Dodatkowym uzasadnieniem dla dokonywania zamówień na usługi zastrzeżone w trybie z wolnej ręki jest wyroku z dnia 18.12.2007r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-22-06, w którym stwierdzono, iż art. 7 dyrektywy 97.67 pozwala państwom członkowskim zastrzec niektóre rodzaje usług pocztowych dla operatora świadczącego usługi powszechne w zakresie koniecznym do utrzymania usług powszechnym. W związku z tym, jeżeli usługi pocztowe są zgodne z dyrektywą zastrzeżone dla jednego operatora świadczącego usługi, takie muszą być wyłączone z konkurencji. Poczta Polska S.A., która jako jedyna spełnia łącznie warunki określone w ustawie dla świadczenia usług powszechnych, bowiem zakres działalności innych operatorów nie obejmuje wszystkich usług pocztowych lub działalność ta nie obejmuje całego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym i aby nie dzielić zamówienia proponuję udzielić zamówienia Poczcie Polskiej S.A

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Poczta Polska S.A., ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.