Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do SUW - branża sanitarna, budowlana i elektryczna".

Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
96 – 321 Żabia Wola
Załącznik nr 2b do regulaminu
 
Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
Nr sprawy GKI.341/IP/2a/2011
 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.
 
1) Zamawiający:
 Gmina Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola Tel.:(46)857-81-81 Fax: (46) 857-81-81 wew. 26
zaprasza do złożenia oferty na:
„Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do SUW – branża sanitarna, budowlana i elektryczna”.
 Lokalizacja:
Budowa studni na działce ew. 331/4 w miejscowości Żelechów. oraz podłączenie jej do SUW zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 550/3, 550/8, 550/10, 549/3.
 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.   Wykonanie kosztorysu inwestorskiego  dla części III i IV opracowanej dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do SUW – branża sanitarna, budowlana i elektryczna, cześć III i IV dokumentacji projektowej obejmuje:
a)   zagospodarowanie terenu studni,
b)   obudowa studni, (II warianty z samo wypływem lub bez)
c)   projekt uzbrojenia studni, dobór pompy,
d) projekt rurociągu tłocznego wraz z podłączeniem do stacji SUW,
e)   projekt przyłącza energetycznego do projektowanej studni,
f) projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej,
g)   Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 
Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym Dz. U. 20004 Nr 130 poz. 1389.
2.   Wykonanie przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do SUW – branża sanitarna, budowlana i elektryczna, cześć III i IV dokumentacji projektowej obejmuje zakres j.w.
Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
Fakturowanie będzie realizowalne po realizacji zamówienia.
2) Termin realizacji zamówienia:
Od daty podpisania umowy do 20 maja 2011 r.  
3) Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest: Iwona Popowicz podinspektor w Referacie GKI tel. 468578181 wew. 14
 
4) Kryteria wyboru ofert: 100% cena
5) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
a) wykonawca musi przynależeć do Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.
6) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem,
Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
1.   Wypełniony formularz ofertowy,
2.   Oświadczenia,
3.   Przynależność do Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.
7) Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2011r w formie:
a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,
 
 
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenia