główna zawartość
artykuł nr 1

RI.271.2.13.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.
Oferty należy składać w terminie do 22.09.2020 r., godzina: 10:30.