główna zawartość
artykuł nr 1

RG.271.2.12.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowo  - kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.  
Oferty należy składać w terminie do 04.09.2020 r., godzina: 10:00