główna zawartość
artykuł nr 1

„Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli”

 

Pod koniec zeszłego roku Gmina Żabia Wola rozpoczęła działania zmierzające do pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli”.

Dnia 28 czerwca 2005 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Leszka Mizielińskiego a Gminą Żabia Wola reprezentowaną przez Panią Halinę Wawruch - Wójta Gminy Żabia Wola, na współfinansowanie wyżej wymienionego projektu ze środków Unii Europejskiej. Podpisanie umowy stanowiło ostatni piąty etap weryfikacji wniosków aplikujących o dofinansowanie zgłoszonych projektów do Funduszy Strukturalnych.

Beneficjent otrzyma refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w wyniku realizacji projektu pn.: „Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli” z następujących źródeł:

1)      75% wydatków kwalifikowalnych będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie,

2)      10% wydatków kwalifikowalnych to współfinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwo Gospodarki i Pracy -  środki uruchomione z rezerwy budżetowej,

3)      15% wydatków będzie pochodzić z budżetu Gminy Żabia Wola.

 Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą - 344.722,00 PLN, które stanowią równocześnie całkowitą wartość zadania inwestycyjnego.

Harmonogram realizacji inwestycji kształtuje się następująco:

Ø      Rozpoczęcie prac – 2 czerwiec 2005 r.,

Ø      Zakończenie prac – 30 wrzesień 2005 r.


Przedmiotem projektu „Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli” jest następujący zakres prac:

Ø      wykonanie osuszenia i izolacji ścian fundamentowych budynku,

Ø      naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

Ø      naprawa i odtworzenia elementów obróbek blacharskich dachu,

Ø      wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

Ø      remont zaplecza socjalno - kuchennego,

Ø      ogólnego odnowienia ścian, sufitów i posadzek,

Ø      technologia wykonania osuszenia ścian budynku oraz zabezpieczenie 

             przed dalszym podciąganiem kapilarnym wody gruntowej.