główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 28 kwietnia 2009 r.

      Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 kwietnia 2009 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. i ocena wykonania budżetu.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium- głosowanie wniosku komisji rewizyjnej.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Żelechów.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Siestrzeń, oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów 
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Bieniewiec gm. Żabia Wola
 12. Podjęcia Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola
 13. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.