główna zawartość
artykuł nr 1

POPRAWA STANU GOSPODARKI ODPADAMI - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻABIA WOLA

POPRAWA STANU GOSPODARKI ODPADAMI – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻABIA WOLA

Zagadnienia związane z ochroną środowiska obecnie przejawiają się niemal w każdym aspekcie życia mieszkańców gminy. Dzieje się tak za sprawą obowiązujących od niedawna nowych przepisów prawnych, wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. O skali problemu może świadczyć przykład realizacji podpisanego przez Polskę Traktatu Akcesyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami. Obecnie poziom odzysku odpadów opakowaniowych w Polsce nie wynosi nawet 1% poziomu, jaki powinien być osiągnięty do końca 2007, a 96 % odpadów komunalnych deponowanych jest na składowiskach. Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu rzeczy będą olbrzymie kary w wysokości kilku tysięcy euro dziennie, jakie Polska będzie musiała zapłacić, jeżeli nie zostaną wyznaczone odpowiednie poziomy odzysku. Dotknie to bezpośrednio każdego z nas poprzez zwiększone opłaty, podatki i sankcje związane z korzystaniem ze środowiska. Dlatego tak duży nacisk kładzie się na gospodarkę odpadami.

Jednym z narzędzi proekologicznej polityki państwa w tym zakresie jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. W KPGO ustalono podstawowe cele w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, mające przyczynić się do poprawy jakości środowiska. Są to przede wszystkim:

  1. objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów 100% mieszkańców kraju do końca 2007 r.
  2. zapewnienie objęcia 100% wszystkich mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów do końca roku 2007.
  3. zredukowanie liczby składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne (do max. 200) do końca 2014 r.

Osiągnięcie celów postawionych w KPGO przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko.

Dlatego Władze Gminy Żabia Wola dokładają wszelkich starań, aby ww. cele wypełnić w jak największym stopniu. Instrumentami mającym pomóc w poprawie stanu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy jest Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żabia Wola oraz Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku dla Gminy Żabia Wola (www.zabiawola.pl). Jednak realizacja zadań przyjętych w tych dokumentach będzie możliwa tylko przy czynnym i aktywnym udziale mieszkańców.

Priorytetowym zadaniem jest objęcie mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadów. Zgodnie z Ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) posiadaczem odpadów jest właściciel terenu, na którym znajdują się te odpady (a więc każde gospodarstwo domowe, wytwarzające odpady). Art. 7 pkt 1, rozdz. 2 ww. ustawy mówi, że „posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami”. Aby ułatwić mieszkańcom stosowanie się do przepisów prawnych wymienionych w Ustawie o odpadach, Władze Gminy umożliwiły podpisywanie umów na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie gminy Żabia Wola przez firmy posiadające stosowne zezwolenia. Jednak niestety nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali się na podpisanie umów. Głównym powodem był prawdopodobnie fakt, że za odbiór odpadów niesegregowanych trzeba zapłacić. Aby zminimalizować koszty odbioru odpadów oraz zachęcić mieszkańców do stosowania segregacji odpadów u źródła ich powstawania (a więc bezpośrednio w gospodarstwach domowych) ustalono z odbiorcą odpadów, że wysegregowane odpady będą odbierane taniej.

Jednak głównym argumentem, jaki powinien przemówić do mieszkańców, powinna być troska o środowisko naturalne. Odpady komunalne z terenu gminy Żabia Wola są składowane na składowisku odpadów komunalnych w Petrykozach. Po zakończeniu eksploatacji składowisko musi zostać poddane rekultywacji. Wiążą się z tym olbrzymie koszty samego procesu rekultywacji oraz wieloletniego monitoringu. Dodatkowo następuje znaczne ograniczenie funkcji tego terenu po rekultywacji. Dlatego w myśl przepisów unijnych dąży się do likwidacji składowisk odpadów komunalnych.

W KPGO przyjęto za cel zredukowanie liczby składowisk gospodarstw komunalnych. Konsekwencją realizacji tego zadania będzie zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Petrykozach. Z informacji Ministra Środowiska na temat dostosowywania składowisk odpadów komunalnych w Polsce do wymagań Dyrektywy Rady 99/321/WE w sprawie składowania odpadów (IEie-7010-17/04) wynika, że „Polska zobowiązana została do przedłożenia Komisji Europejskiej informacji na temat przyjęcia programów dotyczących zamykania i modernizacji istniejących składowisk odpadów komunalnych (...)”.

Najlepszą alternatywą dla składowania odpadów komunalnych jest ich recykling, do którego konieczna jest segregacja odpadów u źródła. Oprócz oczywistych korzyści finansowych, recykling odpadów pozwala na powtórne ich użycie, oszczędzając w ten sposób nieodnawialne zasoby energii i ograniczając naszą ingerencję w środowisko naturalne. Np. wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych szkło trafia do ponownego przetopu, co pozwoli w przyszłości na obniżenie ceny produktów w szklanych opakowaniach. Jeśli chodzi o wysegregowany papier (tektura, makulatura) – trafi on jeszcze raz do użytku, ratując przy tym tysiące wycinanych drzew, czyli pośrednio poprawiając powietrza. Jakość powietrza poprawić też może segregacja butelek PET, których spalanie powoduje emisję rakotwórczych dioksyn (spalanie PET jest najgorszym sposobem postępowania – lepiej taką butelkę zakopać, niż spalić ją w piecu). Wysegregowane odpady organiczne najlepiej unieszkodliwiać we własnym gospodarstwie domowym, produkując z nich kompost, który z powodzeniem może służyć jako nawóz w przydomowym ogródku.

Jeżeli chcemy, aby nasza jakość życia dorównywała Unii Europejskiej, koniecznie zadbajmy o środowisko. W dobie zrównoważonego rozwoju postępujmy z jego głównym założeniem, czyli korzystajmy ze środowiska tak, aby poprawiać swoją jakość życia, pozostawiając zasoby środowiska dla przyszłych pokoleń. Zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” – segregujmy odpady i zadbajmy o to, aby nasze dzieci i wnuki również mogły korzystać z naturalnych zasobów środowiska tak, jak my możemy z nich korzystać.