główna zawartość
artykuł nr 1

NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻABIA WOLA

Dnia 29 marca 2007 r. Rada Gmin Żabia Wola podjęła Uchwałę nr 25/V/2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola. Obowiązek uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach spoczywa na wszystkich gminach
i wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Uchwała powyższa została zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz. U. Nr 141 poz. 3830 z dnia 23 VII 2007).

Regulamin jest dostępny:

· na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net

· w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy,

· u sołtysów - od 1 września br. sołtysi otrzymali Regulamin w celu rozpowszechnienia go wśród mieszkańców sołectw na terenie gminy.

Wszyscy mieszkańcy powinni zapoznać się z Regulaminem i stosować się do jego wytycznych

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTYCZNEGO I ELEKTONICZNEGO

W celu spełnienia obowiązków określonych przez Regulamin
(§ informujemy, że od sierpnia br. odbywa się zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, zamrażarki, telewizory, monitory, komputery oraz drobny sprzęt typu miksery, suszarki, golarki, sokowirówki itp.).
Wójt Gminy podpisała porozumienie dotyczące zbiórki odpadów
z firmą ECOMYST.

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do przekazania tego typu odpadów.

Zbiórka jest bezpłatna i odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca.

Zamiar przekazania tego sprzętu można zgłosić:

· telefonicznie do Urzędu Gminy – tel. 046 857 81 99
(nr wewnętrzny 25);

· pocztą elektroniczną – urzad@zabiawola.pl

· osobiście do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy

· do sołtysów telefonicznie lub osobiście.

Zgłoszenie powinno zawierać:

· dane osoby przekazującej odpad (imię, nazwisko oraz dokładny adres – nr nieruchomości)

· rodzaj i ilość zużytego sprzętu, który ma zostać przekazany.

Ponadto informujemy, że Gmina Żabia Wola zgłosiła swój udział w nowej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zbierajmy zużyte baterie”. Jest to projekt, którego głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrażanie prawidłowych standardów postępowania ze szkodliwymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zużytych baterii. Polega on na bezpośrednim dotarciu do mieszkańców gminy z informacjami na temat niebezpiecznych odpadów oraz na ich selektywnej zbiórce bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Więcej informacji na ten temat będzie dostępnych po szczegółowych uzgodnieniach warunków uczestnictwa w kampanii.