Wysypisko odpadów

Na terenie gminy Żabia Wola znajduje się Składowisko Odpadów Innych Niż Obojętne I Niebezpieczne, które położone jest w południowej części gminy w miejscowości Petrykozy.

Właścicielem i zarządcą tego składowiska jest Gmina.

Pozwolenie na budowę tej inwestycji zostało wydane w 29.09.1989r przez Urząd Wojewódzki w Skierniewicach.

Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 1.60 ha powierzchnia do składowania 1.20 ha

Pojemność składowiska 10 750 t.

Ilość zdeponowanych odpadów do 31.12.2006r wynosi 8380 ton. tj. (77% zapełnienia)

Przewidywana data zamknięcia 2012 rok.

Na składowisko przyjmowane są tylko odpady komunalne wytworzone na terenie gminy

Żabia Wola.

Składowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 13:00.

Na składowisko mają upoważnienie wjazdu firmy, które posiadają zezwolenie Wójta Gminy na odbiór odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Żabia Wola.

Składowisko wyposażone jest w:
ogrodzenie
brodzik dezynfekcyjny
uszczelnienie dna
studzienki odcieków
repery
piezometry
energię elektryczną