główna zawartość
artykuł nr 1

Opieka nad zwierzętami z terenu Gminy Żabia Wola

Opieka nad zwierzętami z terenu Gminy Żabia Wola

,,Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem
o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem (…)’’

(Ks. Jan Twardowski Czekanie)


  Na podstawie art. 11ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) Gmina Żabia Wola realizuje program zapobiegania bezdomności zwierząt. Działania skupione wokół realizacji założeń art.11a cytowanej ustawy odnalazły regulację w Programie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola zatwierdzonym Uchwałą nr 14/XVI/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2008 r. Przewidziano dofinansowanie zabiegów sterylizacji dla zwierząt: posiadających właścicieli- dofinansowanie 50% kosztu, z zastrzeżeniem, że właściciel może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do dwóch samic w danym roku. Stawki tych zabiegów ustalono z lekarzem weterynarii. Wynoszą one w przypadku kotki (posiadającej właściciela) 180zł brutto. Po uwzględnieniu dofinansowania Gminy, właściciel winien uiścić kwotę 90 zł brutto. Sterylizacja suczki waha się w przedziale cenowym od 250zł- do 450zł, gdzie przy 50% dofinansowaniu koszt wynosi od 125zł-225zł.  W przypadku konieczności sterylizacji zwierząt bezpańskich koszt zabiegu w całości pokrywany jest z budżetu Gminy. Działanie to ma na celu głównie zmniejszenie nadpopulacji zwierząt oraz zwiększenie szansy na ich adopcję. Uwzględniając duże zainteresowanie Mieszkańców planujemy zawarcie umowy na świadczenie usług w tym zakresie także na rok 2010. Zgodnie z §5 ust.1 cytowanej uchwały Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia chorych bezdomnych zwierząt oraz kotów psów bezdomnych i posiadających właścicieli jedynie w tych przypadkach, o których mówi §5 ust.2 lit. a. Uchwały nr 14/XVI/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2008 r. W innych sytuacjach nie stosuje się tego ostatecznego rozwiązania.
Mając na uwadze dobro zwierząt Gmina w myśl §6 przywołanej uchwały prowadzi akcję adopcyjną porzuconych, niechcianych zwierząt, również umieszczonych w schronisku. Wszelkie informacje są udostępniane na stronie internetowej, gdzie można znaleźć także informację o zwierzętach, które się zgubiły, a ich właściciele zwracają się o pomoc w ich odnalezieniu (vide: www.zabiawola.pl/przyjaciel.htm). Działania te przynoszą rezultaty, udało nam się oddać do adopcji zwierzę, za co obecnym właścicielom bardzo dziękujemy i życzymy pociechy z pupila.
Niestety nie wszystkie zwierzęta mogą cieszyć się takim szczęściem i musza pozostać w schronisku na dłużej. Po rozesłaniu kilkunastu zapytań ofertowych udało się odnaleźć przyjazne im miejsce, którym jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" Kotliska 13, 99-300 Kutno. Została podpisana umowa na pełnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z ternu Gminy Żabia Wola, zapewnienie im pomieszczeń, warunków bytowania, karmy, wody, opieki weterynaryjnej, a także utrzymanie tych zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, lub uśpienia Właściciel schroniska przedstawił dokumenty potwierdzające legalność prowadzonej przez niego działalności w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm.), oraz art. 7 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) a także Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. 2004 Nr158, poz. 1657 z późn. zm.).
Stan zdrowia zwierząt, jest na bieżąco kontrolowany. Wraz z comiesięcznym rozliczeniem za pobyt i opiekę nad zwierzęciem przekazywane jest zestawienie piesków zaś wszelkie informacje dotyczące adopcji lub ewentualnej śmierci zwierzęcia, a takowa dotychczas nie miała miejsca, będą przekazywane do Gminy wraz z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza weterynarii. W przypadku adopcji wymaga się kserokopii dokumentu potwierdzającego tę czynność. Współpraca ze schroniskiem układa się pomyślnie i dotychczas nie zauważamy żadnych niepokojących symptomów dotyczących komfortu i bezpieczeństwa zwierząt tam przebywających.
Byśmy mogli umieścić zwierzę w schronisku niezbędne jest poczynienie odpowiednich kroków mających na celu podpisanie umowy z działalnością świadczącą tego rodzaju usługi. Zwieńczeniem naszych starań było wyłonienie spośród dwóch oferentów Firmy Usługowej,,Herkules’’ Kotliska 6, która świadczy dla nas usługi zgodnie z umową na wyłapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt domowych, przewożenie i umieszczanie zwierząt w schronisku a także zapewnienie im w razie potrzeby opieki weterynaryjnej. Właściciel posiada stosowne dokumenty w rozumieniu art. 11 i 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 5.01.2005) zgodnie z treścią regulacji Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) a także Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 1000 poz. 1012) . Stosownie do uchwały Nr 55/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2005 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Współpraca owocuje bezpieczeństwem zwierząt porzuconych, które bez uszczerbku na zdrowiu trafiają do miejsca, gdzie zapewnione im jest opieka.
Jednakże dochodzi niekiedy do sytuacji, gdy jest zbyt późno by zwierzę odłowić i umieścić  w schronisku. Wówczas zwłoki zwierzęcia, na podstawie stosownej umowy, w ramach współpracy Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie są utylizowane. Koszt tych działań także w pełni pokrywa budżet Gminy. W tym miejscu idąc za słowami znanego poety ,,(…) A ostatni smuteczek jest o to, że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą’’ (Jan Brzechwa Psie smutki)  zwracam się do naszych Mieszkańców z apelem o uwagę na drogach. Czy naprawdę za lekkomyślność muszą odpowiadać niczemu niewinne zwierzęta? 
Niestety działania Gminy, choćby najskuteczniejsze, nie zastąpią opieki właściciela. Dla dobra wspólnego Mieszkańców i ich pupili został przyjęty Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola Uchwałą Nr 25/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007 r. W rozdziałach Vi i VII szczegółowo zapisano obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, a także zasady utrzymania i chowu zwierząt gospodarskich. Jest to lektura, do, której znajomości każdy posiadacz zwierzęcia winien czuć się zobligowany. Żadne regulacje nie zastąpią odpowiedzialności za dobro wspólne i nie nauczą zasad współżycia społecznego, jeśli my jako Mieszkańcy wciąż będziemy czekać na reakcję,, innych’’. Należy powziąć odpowiedzialność za własne działania, a w tym przypadku również za zwierzę, które jest od nas całkowicie zależne.