główna zawartość
artykuł nr 1

Opieka nad zwierzętami

Opieka nad zwierzętami


  Zwierzęta zasługują na humanitarne traktowanie. Objęcie ich ochroną i opieką jest obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola należy sprawować "właściwą opiekę" nad zwierzętami. Realizacja tego założenia przez właściciela zwierzęcia polega na czynnościach, które nie sprawiają trudności w wykonaniu.
 Posiadacz psa rasy uważanej za niebezpieczną zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki ostrzegawczej przed wejściem do posesji w miejscu widocznym. W przypadku, gdy teren nieruchomości nie jest ogrodzony, zwierzę to winno być utrzymywane na uwięzi lub w kojcu.  Dla bezpieczeństwa, także własnego, należy przestrzegać terminów szczepień przeciwko wściekliźnie oraz dopilnować by zwierzę nie mogło wydostać się bez nadzoru właściciela z posesji. Zdarza się również sytuacja, gdy pupil zanieczyści teren użytku publicznego lub pomieszczenie budynku zamieszkania zbiorowego, wówczas właściciel psa obowiązany jest do naprawienia szkody. Za niedopuszczalne uważa się szczucie psem lub doprowadzanie go do stanu, gdy stwarza on zagrożenie dla innych zwierząt lub ludzi. Wychodząc z psem należy pamiętać, aby założyć zwierzęciu kaganiec tym bardziej, jeśli jest to teren użyteczności publicznej, gdzie zwierzę ma bezpośredni kontakt z ludźmi.  Zakazem objęte jest również wprowadzanie psów do obiektów użyteczności publicznej oraz na teren placu zabaw.  Zwierzęta porzucone, pozostawione w miejscu użyteczności publicznej bez opieki, będą wyłapywane na koszt właściciela.
Właściciele zwierząt zobowiązani są odrębnymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi
a także prawem ochrony środowiska, należy utrzymywać te zwierzęta na terenie nieruchomości w taki sposób by samowolnie nie mogły jej opuścić. Mając na uwadze komfort sąsiadów chów należy prowadzić tak by do minimum ograniczyć uciążliwe skutki np. emisji zapachów lub nadmiernego hałasu.  Nie dopuszcza się także sytuacji, by płynne nieczystości pochodzące z hodowli były odprowadzane do kanalizacji, rzek, potoków, rowów a także na grunty sąsiednie. Ustanowiono nakaz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie.
W ramach realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola zatwierdzonego Uchwałą nr 14/XVI/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2008 r. na terenie naszej gminy prowadzimy działania mające na celu ochronę czworonożnych przyjaciół (psy i koty). Przewidziano dofinansowanie zabiegów sterylizacji dla zwierząt:  posiadających właścicieli przewiduje się dofinansowanie 50% kosztu, z tym że właściciel może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do dwóch samic w danym roku. Z lekarzem weterynarii ustalono stawki tych zabiegów. Wynoszą one w przypadku kotki (posiadającej właściciela) 180zł brutto. Po uwzględnieniu dofinansowania Gminy, właściciel po dokonaniu zabiegu, uiszcza w gabinecie kwotę 90 zł brutto. Sterylizacja suczki waha się w przedziale cenowym od 250zł- do 450zł, gdzie przy dofinansowaniu koszt wynosi od 125zł-225zł.  W przypadku konieczności sterylizacji zwierząt bezpańskich koszt zabiegu w całości pokrywany jest z budżetu Gminy. Działanie to ma na celu głównie zmniejszenie nadpopulacji zwierząt oraz zwiększenie szansy na ich adopcję. Jest to humanitarne rozwiązanie, które przynosi rezultaty praktykowane w wielu gminach.
Bardzo istotnym problemem jest także eutanazja chorego bezdomnego psa lub kota, co również jest przewidziane w Ustawie o ochronie zwierząt, zgodnie, z którą przyjęto odpowiedni zapis w umowie z lekarzem weterynarii. Podobnie jak w przypadku sterylizacji, jeżeli usypiamy zwierzę bezdomne koszt ten jest pokrywany w całości z budżetu Gminy. §5 pkt.2 lit a). Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli; lub chore bezdomne, które uzna lekarz weterynarii, że nie rokują nadziei na wyzdrowienie, a dalsze ich życie przysporzyłoby cierpienie i ból. Zwierzęta, które padły będą usuwane na koszt Gminy.
W programie gminnym zapobiegania bezdomności zwierząt domowych uwzględniono także pomoc dla zranionych zwierząt bezdomnych, poprzez zabiegi operacyjne
oraz obserwację takiego zwierzęcia. Wszystkie zabiegi wymienione powyżej wykonywane są w Gabinecie Weterynaryjnym lek. Weterynarii P. Marcina Sidora przy ul. Ogrodowej 2 w Żabiej Woli.
Realizacja wdrożonego programu z pewnością zwiększa bezpieczeństwo zwierząt żyjących na terenie naszej gminy, staramy się pomóc każdemu zwierzęciu.  Także od mieszkańców naszej gminy zależy los czworonożnych pupili.