główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. realizacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2020