główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt. 1,2 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Żabia Wola Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 25.468,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 57.539.880,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.468,00 zł, tj. do kwoty 57.407.980,53 zł;

2) dochody majątkowe wynoszą 131.900,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 40.468,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.412.647,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 40.468,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 57.152.685,54 zł;

2) wydatki majątkowe wynoszą 4.259.962,16 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok”.

3. Zmiany w planie budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 13 września 2020 r. w kwocie 6.263,00 zł – wg pisma znak: DWW-3113-16/20.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8.000,00 zł – wg pisma znak: WF-I.3111.17.47.2020.

Dział 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wprowadza się środki w wysokości 160,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem
WF-I.3111.20.13.2020.AJ.

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadza się środki w wysokości 11.045,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby  pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z pismem WF-I.3111.20.15.2020.AJ.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka