główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z  dnia 16 lipca 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego według procedury i w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 z późn. zm.) dla Pani Iwony Krystyny Krejner, nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

  § 2.

W skład Komisji wchodzą:

  1. Pani Kamila Piątek - przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej,
  2. Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
  3. Pan Paweł Mazur - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie,
  4. Pani Małgorzata Sowa – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN,
  5. Pani Katarzyna Janicka - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN.

  § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.

  § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka