główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 9 lipca 2020 r.

 

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 60/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 lipca 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r.

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Dochody (zlecone) i wydatki (zlecone) przyjęte w Zarządzeniu Nr 60/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r. według grup będą realizowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka