główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Żabia Wola za rok 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 46w ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

 

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Żabia Wola„Raport o stanie gminy Żabia Wola za rok 2019”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Raport wymieniony w § 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka