główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 27 maja 2020 r.

 

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 26/XXII/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Uchwały Nr 26/XXII//2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dochody i wydatki przyjęte w Uchwale Nr 26/XXII//2020 Rady Gminy Żabia Wola  z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020 r. według grup będą realizowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka