główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 25 maja 2020 r.
 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 pkt. 1,2 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Żabia Wola Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33.360,19 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.979.784,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.360,19 zł, tj. do kwoty 55.668.763,56 zł;

2) dochody majątkowe wynoszą 311.021,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 123.708,54 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 90.348,35 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 55.395.459,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 123.708,54 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 90.348,35 zł, tj. do kwoty 52.650.249,82 zł;

2) wydatki majątkowe wynoszą 2.745.210,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok”.

3. Zmiany w planie budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka

  U Z A S A D N I E N I E

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 w kwocie 33.360,19 zł – wg pisma znak:
WF-I.3111.17.13.2020.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu, m.in. z potrzeby dostosowania planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.