główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 19 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Żabia Wola Nr 9/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2019 Nr 9/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 6.120,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50.302.126,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.120,00 zł, tj. do kwoty 47.417.530,49 zł;

2) dochody majątkowe wynoszą 2.884.596,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 10.920,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.800,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 55.305.077,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 10.920,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.800,00 zł, tj. do kwoty 45.401.343,49 zł;

2) wydatki majątkowe wynoszą 9.903.734,23 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 rok”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka

 

U Z A S A D N I E N I E

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany w planie wydatków bieżących w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wynikają z analizy wykonania budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 6.120,00 zł – wg pisma znak: WF-I.3111.17.43.2019.