główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r.

Sprawozdanie
z sesji Rady Gminy Żabia Wola
odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r.

 
Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 roku wUrzędzie Gminy w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnychuchwał.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Wójt Gminy Pani Halina Wawruch
2. Sekretarz Gminy Pani Zofia Owczarek
3. Kierownik Referatu Finansowego Pani Ewa Grzywna
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
5. Sołtysi

Obradyotworzył i do końca im przewodniczył Radny Mirosław Bieganowski
- Przewodniczący Rady Gminy Żabia Wola.

Rada przyjęła następującyporządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanegoporządku obrad.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborzeWójta.
5. Objęcie obowiązków Wójta Gminy -złożenie wobec Radnych Gminy ślubowania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniejsesji.
7. Powołanie komisji uchwał iwniosków.
8. Stwierdzenie uchwałą złożeniaślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Żabia Wola.
9. Podjęcie uchwały w sprawiepowołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenie przedmiotu ichdziałania i składu osobowego.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawiepowołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmianbudżetu gminy na 2006 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawieuchylenia uchwały Nr 58/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
14. Przedłożenie projektu budżetu na2007 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień zpodatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawiewysokości stawek podatku od środków transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawieobniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 rokustanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2007 orazustalenia wysokości stawek na podatek rolny.
18. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowaniaprzedstawiciela Gminy Żabia Wola do Zgromadzenia Związku Miedzygminnego„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.
20. Informacja Wójta Gminy zdziałalności w okresie między sesjami.
21. Interpelacje radnych.
22. Sprawy różne i wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad

 
W wynikuprzeprowadzonej debaty Rada podjęła następujące uchwały:

- nr 3/II/2006 w sprawie złożenia ślubowania iobjęcia obowiązków przez Wójta Gminy
Żabia Wola

- nr 4/II/2006 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenieprzedmiotu ich działania i składu osobowego.

- nr 5/II/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola

- nr 6/II/2006 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

- nr 7/II/2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr 58/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku GospodarstwaKrajowego w Warszawie.

- nr 8/II/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości orazokreślenia zwolnień z podatku od nieruchomości

- nr 9/II/2006 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

- nr 10/II/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów2006 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy2007 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny

- nr 11/II/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej

- nr 12/II/2006 w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola do ZgromadzeniaZwiązku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie

 

Pełna treść podjętych w dniu 4 grudnia 2006 r. uchwałstanowi załącznik do niniejszego sprawozdania i prezentowana jest w BiuletynieInformacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net pod hasłem „Uchwały”.


Głosy w dyskusji, informacje Wójta z działalności w okresie miedzy sesjami, zgłaszane interpelacje oraz sprawy różne i wolne wnioski odnotowane zostały w protokole z Sesji Rady Gminy, który wyłożony jest do wglądu w Biurze Rady Gminy pok. nr 1 - budynek Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3.