główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.

Sprawozdanie
z sesji Rady Gminy Żabia Wola
odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.

 

I Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 27 listopada 2006roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnychuchwał.

 

W posiedzeniu uczestniczyli także:

 
1. 
Wójt Gminy Pani Halina Wawruch
2. 
Sekretarz Gminy Pani ZofiaOwczarek
3. 
Przewodniczący Gminnej KomisjiWyborczej Pani Ewa Grzywna
4. 
Skarbnik Gminy Pani MarlenaGórniewska
5. 
Kierownicy jednostekorganizacyjnych gminy
6. 
Sołtysi

 
Obradyotworzył i przewodniczył do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Pan StanisławFolwarski.

Radaprzyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze do Rady Gminy.
 4. Przystąpienie radnych do wykonywania mandatu – złożenie ślubowania.
 5. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Stwierdzenie uchwałą wyboru Przewodniczącego
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 10. Stwierdzenie uchwałą wyboru Wiceprzewodniczącego.
 11. Informacje i komunikaty
 12. Zakończenie obrad.

W wynikuprzeprowadzonej debaty Rada podjęła następujące uchwały:

 - nr1/I/2006  uchwała w sprawie wyboruPrzewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola

 - nr 2/I/2006 uchwała wsprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola

Pełna treść podjętych w dniu 27 listopada 2006 r. uchwałstanowi załącznik do niniejszego sprawozdania i prezentowana jest na stronie internetowej www.bip.zabiawola.akcessnet.net pod hasłem „Uchwały”.