główna zawartość
artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Żabia Wola - 23 września 2020 r.

Żabia Wola, dnia 16.09.2020 r.

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. W sali obrad będą obecni tylko: przewodniczący rady, oraz dwoje pracowników obsługi. Wszyscy radni, oraz pozostali uczestnicy będą obradować zdalnie przy wykorzystaniu systemu  wideokonferencyjnego.

 

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW (W TYM SOŁTYSÓW) W SESJI:

Sesja będzie transmitowana na żywo, tak jak dotychczas.

http://stream.e-poltel.pl/ug_zabia_wola_live.html

Mieszkańcy oraz sołtysi będą mogli słuchać na bieżąco wystąpień radnych i śledzić wyniki głosowań.

W związku ze znaczącymi utrudnieniami w uczestnictwie w obradach został uruchomiony specjalny adres e-mail: sesja.zdalna@zabiawola.pl, na który można przesyłać swoje uwagi/ zapytania podczas trwania obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego;
 5. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 86/8, 88/2, 88/3, 93/6, 97/9, 98/10, 102/1 położonej w m. Siestrzeń,
  na rzecz Gminy Żabia Wola;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siestrzeń;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Osowiec w gminie Żabia Wola;
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 108/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola
  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020 r;
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 30/XXIII/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia
  27 maja 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żabia Wola oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 4/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola
  z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola;
 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 5/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola
  z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 21. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola
  z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego;
 22. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 23. Interpelacje i zapytania radnych;
 24. Informacje Przewodniczącego Rady;
 25. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 26. Wolne wnioski i informacje;
 27. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Filipowicz