główna zawartość
artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 września 2020 r.

Żabia Wola, dnia 10.09.2020 r.

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola, z siedzibą przy ul. Głównej 3.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej komisji;
  3. Zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia dotyczącego działalności Wójta i Urzędu Gminy Żabia Wola w zakresie realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  4. Omówienie wystąpienia Sołtysa Sołectwa Słubica B dotyczącego procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy, określających przepływ informacji pomiędzy Wójtem, Przewodniczącą Rady oraz Radnymi;
  5. Omówienie wystąpienia dotyczącego postępowania Wójta Gminy Żabia Wola oraz Dyrektora Żłobka Gminnego w Żabiej Woli;
  6. Sprawy różne i wolne wnioski;
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Małgorzata Kozicka