OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada...

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19 listopada...

o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Żabia Wola, położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19 listopada...

o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Żabia Wola, położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 06 listopada...

o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Jóżefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30...

o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Jóżefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 października...

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zalesie w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 22 października...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15...

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 169/2, 169/3, 169/4 położone w miejscowości Skuły

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 09...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 01.10.2012 r.

o przyjęciu Uchwałą Nr 39/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego dz. 170/3 położoną w miejscowości Bartoszówka oraz dz. 160/2 położoną w miejscowości Skuły w gminie Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28.09.2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 1) oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 września...

dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku socjalno-biurowego oraz rozbudowie hal magazynowych i wiat na terenie działek oznaczonych nr ew. 146/1, 150/2, 151/2, 151/3, 288, 289, 290 położonych w miejscowości Nowa Bukówka, gmina Żabia Wola.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 sierpnia...

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej w zakresie rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kaleń

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 sierpnia 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Informacja Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16 sierpnia 2012 r.

o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Żabia Wola pomocy finansowej z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola, tj. na eksploatację, konserwację oraz remont tych urządzeń w celu zachowania ich funkcji.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 26 czerwca 2012 r.

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Żabia Wola, położonej w m.Kaleń

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25 maja 2012 r.

dot. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłocznego łączącego projektowaną studnię z SUW w Żelechowie oraz sieci wodociągowej z SUW w Żelechowie do ul. Chełmońskiego w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 maja 2012 r.

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłocznego łączącego projektowaną studnię z SUW w Żelechowie oraz sieci wodociągowej z SUW w Żelechowie do ul. Chełmońskiego w miejscowości Żelechów, gmina Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 14 maja 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego dz. 170/3 położoną w miejscowości Bartoszówka oraz dz. 160/2 położoną w miejscowości Skuły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 7 maja 2012 r.

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłocznego łączącego projektowaną studnię z SUW w Żelechowie oraz sieci wodociągowej z SUW w Żelechowie do ul. Chełmońskiego w miejscowości Żelechów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 2 maja 2012 r.

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina – transza I

OGŁOSZENIE Z dn. 27.04.2012 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OGŁOSZENIE Z dn. 27.04.2012 r.

podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr 11/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Huta Żabiowolska w gminie Żabia Wola

OGŁOSZENIE Z dn. 27.04.2012 r.

podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr 8/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO...

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 24 maja 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3 oraz na stronie internetowej www.zabiawola.pl został umieszczony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - w m.Kaleń, dz.nr ew.122/1 o pow.0,76 ha.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 kwietnia...

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłocznego łączącego projektowaną studnię z SUW w Żelechowie oraz sieci wodociągowej z SUW w Żelechowie do ul. Chełmońskiego w miejscowości Żelechów, gm. Zabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina – transza I

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2012 r.

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w miejscowości Józefina, gmina Żabia Wola.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23 marca 2012 r.

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina, gmina Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 09 marca 2012...

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina, gmina Żabia Wola. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 9.03.2012 do 30.03.2012 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 marca 2012 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27.02.2012 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 03 lutego 2012...

w dniu 3.02.2012r., wydana została decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Petrykozy, gmina Żabia Wola