główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu w miejscowości Słubica Dobra”.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo”

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka.”

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka.”, związanego z prowadzeniem działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo...

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo”, związanego z prowadzeniem działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów...

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2016