Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowejPODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 909)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
(do pobrania poniżej)

Wymagane załączniki:
(zgodnie z art. 7. 1. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych)

1. Opinia Komendanta Policji.
2. Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego.
5. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza,
zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na
imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

6. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom
imprezy masowej,
7. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
8. Pisemna instrukcja określająca zadania służb porządkowych oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia.
10. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
uczestnikom imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny.
11. Informację o zainstalowanych urządzeniach do utrwalania przebiegu imprezy (dotyczy stadionów znajdujących się w wykazie Wojewody, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe).

II. OPŁATY
opłata za decyzję - 82,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Gminy w Żabiej Woli, pok. nr 5.

V. INFORMACJA

Pokój nr 5 – parter, podinspektor Ewelina Stasiak
– Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Promocji Gminy,
tel. (0 46) 857 81 81, nr wewnętrzny 33

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH

Organizację imprez masowych reguluje ustawa z 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 909) o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z art. 8 wymienionej ustawy organizator powinien uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, zobowiązany jest wystąpić do Wójta Gminy Żabia Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Załączniki
Wniosek + informacja   82.000 KB