Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427).
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. Nr poz.1628 ze zm.).
 
 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
 

Do wglądu:

- dowód osobisty
- aktualny tytuł prawny do lokalu (w przypadku zaświadczeń „o braku zameldowania” oraz „o ilości osób zameldowanych w lokalu”)
 
II. OPŁATY
17,00 zł
 Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 
IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW - INFORMACJA
Pokój nr 1.
 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 
 

VI. UWAGI

Zaświadczenie o zameldowaniu osoba zainteresowana załatwia osobiście.
W przypadku załatwiania przez inną osobę, zainteresowany na wniosku o wydanie zaświadczenia winien upoważnić ją do odbioru tego zaświadczenia, podając jej imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego.