główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 23...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, oraz z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Żabia Wola.

artykuł nr 2

RI.261.1.2.2020. Pisemny przetarg ofertowy

Sprzedaż przez gminę samochodu strażackiego marki Star 200. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub przesłać na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 12:00.

artykuł nr 3

POGK.271.1.2.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Żabia Wola. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2020 r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu.

artykuł nr 4

RI.271.4.1.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Żabia Wola oraz jednostek organizacyjnych. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w terminie: do 13.03.2020 r., do godz. 11.00.

artykuł nr 5

RI.271.6.2020. Zapytanie cenowe

Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej - ETAP II" Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz. 10:00 lub elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl.

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014