główna zawartość
artykuł nr 6

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A i B

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części A występuje wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborca niegdzie nie zamieszkały.

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części B występuje wyborca będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

artykuł nr 7

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 
czytaj treść dokumentu

 

artykuł nr 8

KOMITETY WYBORCZE

* Zarejestrowane komitety wyborcze; * Komunikat PKW z dnia 7 kwietnia 2014 r.; * Adresy stron internetowych komitetów wyborczych.

artykuł nr 9

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

*obywateli polskich (w obwodach głosowania utworzonych w kraju); *obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; *obywateli polskich (w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich);

artykuł nr 10

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

czytaj treść dokumentu