WIZUALIZACJA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

SPIS WYBORCÓW

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. Spis ten jest udostępniany do wglądu, do 16 maja br., w pokoju nr 1, w godz. 8.00 – 16.00 , a w poniedziałki w godz. 9:00 do 17.00.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza do dnia 5 maja 2014r.

Załączniki
Głosowanie korespondencyjne.doc   32.500 KB

PEŁNOMOCNICTWO

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014r. 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie uprawniające do głosowania otrzymuje wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenie takie wyborca otrzymuje na wniosek złożony pisemnie. Otrzymany dokument upoważnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju.

 

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A i B

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części A występuje wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborca niegdzie nie zamieszkały.

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części B występuje wyborca będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 
czytaj treść dokumentu

 

KOMITETY WYBORCZE

* Zarejestrowane komitety wyborcze; * Komunikat PKW z dnia 7 kwietnia 2014 r.; * Adresy stron internetowych komitetów wyborczych.

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

*obywateli polskich (w obwodach głosowania utworzonych w kraju); *obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; *obywateli polskich (w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich);

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

czytaj treść dokumentu