ZARZĄDZENIE NR 56/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 19...

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 19...

w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli

ZARZĄDZENIE NR 60/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 59/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 64/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20...

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2012 rok – po stronie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 21/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12...

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 56/XXII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12...

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 47/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11...

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” realizowanego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

ZARZĄDZENIE NR 48/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26...

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2012 rok – po stronie wydatków w ramach działu

ZARZĄDZENIE NR 47/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 33/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30...

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 45/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 44/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2012 r. oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29...

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE NR 41/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żabia Wola za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 7...

w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE NR 39/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 02...

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2012 rok – po stronie wydatków w ramach działu

ZARZĄDZENIE NR 38/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 31/XIX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25...

w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Żabia Wola

ZARZĄDZENIE Nr 36/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12...

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2011 Wójta Gminy Żabia Wola w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo – księgowych

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19...

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie realizowanego w ramach rządowego programu – „Radosna szkoła” – zgodnie z umową Nr 20/UPZ/2012/JST o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie szkolnych placów zabaw

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25...

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Żabia Wola

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosków: - Pani Moniki Joanny Przyborowskiej - nauczyciela Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie; - Pana Roberta Figury - nauczyciela Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku: Pana Michała Kwiatkowskiego - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 22...

w sprawie przeprowadzenia skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabiej Woli i powołania Komisji Skontrowej.

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11...

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Żabia Wola

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11...

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2012 rok – po stronie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Skuły, Musuły, Bartoszówka

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Grzymek, Lasek, Grzegorzewice, Piotrkowice

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5...

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18...

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Żabia Wola za 2011 rok

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16...

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 16/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2012 r.

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28...

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2011 rok

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 20...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 11/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2012 r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17...

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Żabia Wola oraz jednostki organizacyjne Gminy Żabia Wola

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 2...

w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 2...

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” realizowanego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1...

zmieniające Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 5/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 01...

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy

Zarządzenie Nr 4/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17...

w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 3/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 04...

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2012 rok

Zarządzenie Nr 2/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 04...

w sprawie przekazania niektórych upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie Nr 1/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 04...

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola do zaciągania zobowiązań