UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 6 września 2006 r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 6września 2006 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Żabia Wola

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedziba w Mszczonowie

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Siestrzeń

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 6/06 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

13. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami

14. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

15. Sprawy różne i wolne wnioski

16. Zakończenie obrad