UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 30.06.2006 r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 30 czerwca 2006 r.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków
 6. Bezpieczeństwo publiczne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 58/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Żabia Wola.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Żabiej Woli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
 15. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
 16. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
 17. Sprawy różne i wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad


Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 30 czerwca 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr 34/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok + załączniki nr 1, 2, 3, 6   191.000 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 34/2006   29.000 KB
--- Załącznik nr 4a do uchwały nr 34/2006   23.500 KB
--- Załącznik nr 5 do uchwały nr 34/2006   129.500 KB
Uchwała Nr 35/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   28.000 KB
Uchwała Nr 36/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r zmieniająca uchwałę Nr 58/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.   34.500 KB
Uchwała Nr 37/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010”   25.500 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2006   288.000 KB
Uchwała Nr 38/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Żabia Wola. + Załącznik - Statut   34.500 KB
Uchwała Nr 39/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Żabiej Woli.   21.500 KB
Uchwała Nr 40/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. + Załącznik - Statut   45.500 KB
Uchwała Nr 41/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie wydzierżawienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej   26.500 KB