główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 30.11.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 30 listopada 2004r.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005r.

7. Projekt budżetu na 2005r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany treści  uchwały nr  112/2003  Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003r  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat administracyjnych za czynności urzędowe, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.

10. Podjęcie uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

11. Rozpatrzenie skargi Pana Bogdana Tadzika.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Słubicy Wieś zajętej pod drogę gminną.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania i uzupełnienia nazw ulic w m. Osowiec.

14. Wytypowanie kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.

15. Nowelizacja Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnie z innymi gminami spółki, firmę Międzygminny  Zakład Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o.

17. Zgłaszanie interpelacji.

18. Sprawy różne i wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad.

 

Załączniki:
Uchwała Nr 66 z 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. 178 KB
--- Załącznik Nr 1 do uchwały nr 66/2004 176 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2004 421 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 66/2004 477 KB
Uchwała nr 67/2004 w sprawie przystąpienia do sporządza zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 226 KB
Uchwała nr 68/2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2005 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny 242 KB
Uchwała nr 69/2004 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 93 KB
Uchwała nr 70/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok 261 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 70/2004 201 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały nr 70/2004 433 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 70/2004 561 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 70/2004 919 KB
--- Załącznik nr 5 do uchwały nr 70/2004 168 KB
Uchwała nr 71/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej 251 KB
Uchwała nr 72/2004 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola 125 KB
Uchwała nr 73/2004 w sprawie skargi wniesionej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącej nierównego traktowania osób przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy 460 KB
Uchwała nr 74/2004 w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m Słubica Wieś gm. Żabia Wola zajętej pod drogę gminną 202 KB
Uchwała nr 75/2004 w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Osowiec 279 KB
Uchwała nr 77/2004 w sprawie utworzenia wspólnie z innymi gminami spółki firmę Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 210 KB
Uchwała nr 76/2004 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 182 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/2004 MB