UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 27.02.2004

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 27 lutego 2004r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Żabia Wola. 7. Zmiany budżetu Gminy na 2004r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie nazw ulic w m. Osowiec i zmiana nazwy ulicy w m. Skuły. 9. Podjęcie uchwał w sprawie stawki opłat za zajęcie z pasa drogowego dróg gminnych 10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabi Wola. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w Żabiej Woli ul. Główna 5 na okres powyżej trzech lat. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żabia Wola 14. Zgłaszanie interpelacji. 15. Sprawy różne i wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad.