UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 22.01.2004

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 22 stycznia 2004r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 6. Wybór projektu herbu Gminy Żabia Wola. 7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2004r. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych za 2003r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola z elementami strategii rozwoju gminy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek w m. Żelechów. 13. Wdrożanie systemu rejestracji producentów określonego materiału rozmnożeniowego oraz ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych – wystąpienie przedstawicieli Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 14. Zgłaszanie interpelacji. 15 Sprawy różne i wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad.
1. Teksty uchwał do pobrania [MS Word] 2. Załączniki do uchwał spakowane [WinRAR]