główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 28 KWIETNIA 2015 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Sprawy różne i wolne wnioski;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt.: „Nasze dzieci naszą dumą – modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola;
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Żabia Wola;
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola za rok 2014;
 11. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku;
 12. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 13. Interpelacje radnych;
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 15. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 28 kwietnia 2015 r.