główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 31 MARCA 2015 r.

 Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 31 marca 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały 56/XXXVIII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 700.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola”;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku;
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 14/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola;
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 15/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Żabia Wola;
 13. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli z realizacji zadań zleconych i własnych w 2014 r.;
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2014 roku;
 15. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 16. Interpelacje radnych;
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 18. Sprawy różne i wolne wnioski;
 19. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 31 marca 2015 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 17/VI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip 318 KB
UCHWAŁA Nr 18/VI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015.zip MB
UCHWAŁA Nr 19/VI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr 56/XXXVIII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 700.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. ?Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola.pdf 346 KB
UCHWAŁA Nr 20/VI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.pdf 129 KB
UCHWAŁA Nr 21/VI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2015 r. o zmianie uchwały nr 14/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola.pdf 125 KB
UCHWAŁA Nr 22/VI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2015 r. o zmianie uchwały nr 15/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.pdf 124 KB
UCHWAŁA Nr 23/VI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola.pdf 165 KB