ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 139/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie rozpatrzenia uwag zlożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Grzegorzewice

ZARZĄDZENIE NR 87/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10...

o zmianie Uchwały 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10...

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Żabiej Woli

ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Żabiej Woli

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku: Pani Moniki Drągowskiej - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku: Pani Anety Woźniak - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 23...

w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20...

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnicy (trąby powietrznej), która przeszła w dniu 18.07.2015r. przez teren Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie dni wolnych od pracy w 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20...

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 99/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 91/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 95/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie przekazania niektórych upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

ZARZĄDZENIE NR 97/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola do zaciągania zobowiązań

ZARZĄDZENIE NR 95/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22...

w sprawie określenia formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 89/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 85/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku: Pani Moniki Drągowskiej - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 122/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10...

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 23...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 77/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 23...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 71/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 60/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 5...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/1/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 2)

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4...

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Żelechów

ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli

ZARZĄDZENIE NR 66/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 66/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/1/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Bieniewiec (obszar 2).

ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Ojrzanowie

ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum.

ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żabia Wola za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29...

w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

o zmianie Uchwały 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE NR 61/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Główna w Petrykozach – etap I” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr NPPDL/II/54/2015 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

ZARZĄDZENIE NR 58/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14...

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 55/XI/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11...

w sprawie zmiany i skrócenia czasu pracy na okres upałów

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik

ZARZĄDZENIE NR 49/1/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek

ZARZĄDZENIE NR 55/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29...

w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach publicznych i wewnętrznych w granicach Gminy Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 51/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 51/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 49/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 37/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 42/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15...

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. Rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z termami Mszczonów” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPMA.06.02.00-14-024/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2 Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec...

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek.

ZARZĄDZENIE Nr 27/1/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscpowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego dz. nr ew. 169/2, 169/3, 169/4 położone w miejscowości Skuły

ZARZĄDZENIE NR 39/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 33/VIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/1/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A

ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 37/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 22 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 32/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Słubia Dobra

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 35/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 8 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 5...

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Żabia Wola za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17...

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 29/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 20...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 18/VI/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie: procedur kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Żabia Wola na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25...

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 18/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20...

w sprawie ustalenia Zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12...

o zmianie Uchwały 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 19...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 2).

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie przekazania niektórych upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola do zaciągania zobowiązań

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Grzegorzewice.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok określonego w Zarządzeniu Nr 6/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27.01.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 10/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 19...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 9/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zarządzeniem Nr 8/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4 lutego 2015 r. w sp...

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 06...

o zmianie Uchwały 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15...

w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli.

ZARZĄDZENIE NR 101/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31...

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żabia Wola